Skoči na glavno vsebino

Neobvezni izbirni predmeti

SPOŠTOVANI STARŠI!

V prihodnjem šolskem letu bo vaš otrok vstopil v drugo triletje osnovne šole. Novost so neobvezni izbirni predmeti, ki jih učenec izbere glede na svoje interese, sposobnosti in nadarjenosti.

Učenci lahko izberejo eno ali dve uri neobveznega izbirnega predmeta, ni pa nujno, da ga izbere. Če se odloči obiskovati neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta in je tudi ocenjen.

Da bo izbira lažja, smo vam pripravili kratek pregled izbirnih predmetov, ki jih lahko ponudimo na naši šoli.

Ravnateljica

Andreja Modic, prof.

ŠPORT (NŠP) (1 ura tedensko)

je neobvezni izbirni predmet, pri katerem učencem ponudimo različne gibalne spretnosti in športna znanja, ki jih ne vključuje redni program, so pa pomembne za zanimivo in kakovostno preživljanje prostega časa. S tem dopolnjujemo osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto. Izvajali bomo športne aktivnosti, kot so tek, hokejske igre, igre z loparji, igre z žogo, skoki, dejavnosti na snegu, nordijska hoja, aerobika, ravnotežne spretnosti in različne vaje moči. Učenec bo s pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne in varne športne vadbe izboljšal svojo gibalno kompetentnost.

 

NEMŠČINA (N1N) (2 uri tedensko)

Učenec se z učenjem drugega tujega jezika usposablja za govorne in pisne stike, za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku, prepoznava in ozavešča razlike in podobnosti med lastno kulturo in drugimi kulturami.

Učenci razumejo najbolj pogosta navodila pri pouku, pogosta poimenovanja (npr. šolski predmeti, dnevi v tednu), zelo preprost opis osebe (ime, starost), opis predmetov (npr. v učilnici) in kratka sporočila (npr. voščilo, pozdrav, preprosta vprašanja).

V pogovoru pozdravijo in odzdravijo, črkujejo svoje ime in naslov. Odgovarjajo na vprašanja (npr. koliko je ura, kam so namenjeni) in postavljajo preprosta vprašanja. Deklamirajo, zapojejo izštevanko ali pesem. Na preprost način predstavijo sebe in druge (ime, kraj bivanja, starost, telefonsko številko). Prepišejo preproste besede in kratke povedi. Napišejo seznam (npr. spisek dnevnih dejavnosti).

Predlagamo, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda) oziroma neprekinjeno šest let (od 4. do 9. razreda).

UMETNOST (NUM) (1 ura tedensko)

Pri predmetu umetnost, prednostno področje gledališka dejavnost, bodo učenci spoznali osnovne strukture gledališča ter osvajali osnovna igralska izrazna sredstva (telo, gib, glas, govor). Umetnost bodo doživeli preko ustvarjanja del in se na ta način izrazili. Ustvarili bomo svojo gledališko predstavo, izdelali rekvizite in sceno, oblikovali gledališki list in vabilo. Predstavili se bomo na šolskih prireditvah in v obliki lastne šolske produkcije. Razvijali bomo ustvarjalnost, inovativnost in kritično mišljenje, ki so ključne kompetence za 21. stoletje. Z izkušenjskim učenjem bomo pridobili osnovne izkušnje skozi umetnost.

TEHNIKA (NTE) (1 ura tedensko)

 je enoleten neobvezen izbirni predmet, ki nadgrajuje obvezni predmet naravoslovje in tehnika oziroma tehniko in tehnologijo. Učenci bodo spoznavali različne materiale, delo z njimi, orodja in obdelovalne postopke. Skozi vse leto bo poudarek na izdelavi različnih izdelkov.

 

RAČUNALNIŠTVO (NRA) (1 ura tedensko)

Je enoletni neobvezni izbirni predmet, pri katerem se učenci učijo računalniškega razmišljanja, naučijo se zapisov in uporabe osnovnih algoritmov, spoznajo osnove o delovanju računalnika, dvojiški sistem, programirajo v orodjih za vizualno programiranje, spoznajo izdelavo programov za mobilne naprave. Ta znanja bodo osnovnošolci imeli možnost  pridobivati pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju.

 

Dostopnost